www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * MORĄSKI NEWSLETTER - SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Wzory pism i umów

Od tej pory na www.mediagroupinfo.pl dostępne są darmowe wzory pism,
umów i formularzy.

 

Zapraszamy do korzystania z  darmowych wzorów pism, umów i formularzy. Nie będziemy pobierali za to żadnych opłat. Zapewne każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W trosce o Ciebie, a zwłaszcza czas i pieniądze, prawie wszystkie najważniejsze druki w jednym miejscu, szybko i całkowicie gratis. Na naszej stronie znajdziesz  różne wzory dokumentów, pism, formularzy do pobrania. (red)

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

FINANSOWO-KSIĘGOWE

Żądanie potwierdzenia zdolności kredytowania i referencji

Żądanie płatności gotówkowej

Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

Zapytanie o zakup na kredyt

Wyjaśnienie powodu opóźnienia płatności

Wezwanie do zapłaty czynszu

Upomnienie z powodu zaległości płatności

Upomnienie z powodu nieuregulowanych należności

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

Prośba o przedłużenie terminu płatności

Podziękowanie za otrzymaną przedpłatę

Informacja pracownika o kosztach poniesionych podczas podróży

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

Gwarancja uregulowania zaległych płatności

Diety, zwrot za przejazdy

W URZĘDZIE

Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej

Zgłoszenie działalności gospodarczej

Zażalenie na postanowienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonanalności

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zastrzeżenia do projektu decyzji

Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego

Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego2

Wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji

Wniosek o uzupełnienie decyzji

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji

Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności

Oświadczenie o przyjęciu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie celne 3

Oświadczenie celne 2

Oświadczenie celne 1

Odwołanie od orzeczenia wojskowego komendanta uzupełnień

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji 1 instancji

Likwidacja działalności

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

W URZĘDZIE II

Zawiadomienie wierzyciele o zamiarze sprzedaży

Zawiadomienie o sprzedaży towaru z powodu niedotrzymania warunków umowy

Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży

Wzór pisma dotyczącego umowy sprzedaży, oświadczenie o prawie do sprzedaży

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

Wezwanie do zwrotu wynajmowanego lokalu

Ustalenia w sprawie konserwacji urządzeń

Upoważnienie do udziału i głosowania na zebraniu

Przesłanie umowy ubezpieczenia dostawy i warunków

Przelew wierzytelności hipotecznej

Propozycja zawarcia umowy najmu

Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży, rekojmia

Propozycja zawarcia umowy kupna-sprzedaży z prawem do przegladu towaru

Propozycja zawarcia umowy dzierżawy urządzeń

Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie potrącenia długów

Propozycja zawarcia porozumienia w sprawie odszkodowania powypadkowego

Propozycja rozwiązania umowy

Powiadomienie o odstąpieniu od transakcji

Potwierdzenie zawarcia umowy najmu samochodu

Poinformowanie dłużnika o przekazaniu wierzytelności

Pismo zaskarżające orzeczenie sądowe

Pismo w sprawie aneksu do umowy najmu

Pełnomocnictwo ogólne

Odwołanie pełnomocnictwa

UMOWY ZWIĄZANE Z PRACĄ

Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa o wykorzystanie prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych

umowa o współpracy

Umowa o współodpowiedzialności materialnej

Umowa o pracę

Umowa menedżerska

Aneks do umowy o pracę

BROSZURY INFORMACYJNE

obyw-w-post-sadowoadm-calosc

obyw-w-post-karnym-calosc

obyw-w-post-cywilnym-calosc

UMOWY ZLECENIA

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia I

RÓŻNE WZORY UMÓW

Wezwanie do wydania przedmiotu

Wezwanie do spełnienia świadczenia

Umowa renty

Umowa przewozu

Umowa o udział w imprezie turystycznej

Umowa o stypendium za wyniki w nauce

Umowa darowizny

W SĄDZIE – FORMULARZE SĄDOWE

ZaN zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

WD pismo zawierające wnioski dowodowe

UZ zalacznik uzupe do pozwu z wni o zabezp pow

SpWU sprzeciw od wyr zaocz w post upr

SpN sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

PU pozew w postępowaniu uproszczonym

PM pozew w postępowaniu cywilnym

DS załącznik do pism procesowych

UMOWY NAJMU

Umowa najmu

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu mieszkania

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu części powierzchni użytkowej

Umowa podnajmu części lokalu użytkowego

UMOWY UŻYCZENIA

Umowa użytkowania

Umowa użyczenia

Umowa użyczenia samochodu

UMOWY ZWIĄZANE Z DZIERŻAWĄ

Umowa dzierżawy

Umowa dzierżawy urządzenia

Umowa dzierżawy nieruchomości

UMOWY SPRZEDAŻY

Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu

Umowa sprzedaży samochodu

Umowa sprzedaży ratalnej

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

Umowa o powierzenie wykonawstwa w zakresie realizacji zadania

Umowa kupna – sprzedaży

Umowa komisu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

BECIKOWE

becikowe

zaswiadczenie_lekarskie_wzor

oswiadczenie

PEŁONOMOCNICTWA

 Prokura

Prokura łączona

Pełnomocnictwo procesowe

Pełnomocnictwo procesowe ogólne

Pełnomocnictwo procesowe do odbioru pism

Pełnomocnictwo łączone

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu

Pełnomocnictwo administracyjne

Odwołanie prokury

Odwołanie pełnomocnictwa

Złożenie prokury przez prokurenta

Broszury:

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Obywatel w postępowaniu karnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Wzory wniosków i pism procesowych:

 

 

Powered by WordPress | Find BlackBerry Phones for Sale Online. | Thanks to Top Bank CD Rates, Free MMORPG Games and Home Information Packs
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.