www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

X Jubileuszowa Edycja Konkursu Literackiego „Otwarte Drzwi”

Morąski Dom Kultury zachęca dzieci i młodzież do udziału w X Jubileuszowej Edycji Konkursu Literackiego Twórczości Dzieci i Młodzieży „Otwarte Drzwi”. Zapraszamy osoby, które brały udział w poprzednich edycjach oraz debiutujących pisarzy.

Zachęcamy nauczycieli do zainteresowania uczniów konkursem.
Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

REGULAMIN

 1. Organizator: Morąski Dom Kultury
 2. Cele konkursu:
  – wszechstronne rozwijanie zdolności pisarskich uczniów
  – rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich
  – poszukiwanie młodych adeptów twórczości literackiej
  – wymiana doświadczeń między uczestnikami
 3. Kategorie wiekowe:
  • uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III)
  • uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)
  • uczniowie szkół podstawowych (klasy VII-VIII)
  • uczniowie szkół średnich
 4. Kategorie konkursowe:
  Zadaniem konkursowym jest indywidualne napisanie prac literackich: poezji (3 utwory własne) lub prozy (do 5 stron wydruku komputerowego, format A4, czcionka Times New Roman 12) o dowolnej tematyce. Uczestnik może się zgłosić do obydwu kategorii konkursowych. Tematyka prac może być związana z problemem Koronawirusa.
 5. Kryteria oceny:
  Jury powołane przez Organizatora przy ocenie prac będzie brało pod uwagę:
  • oryginalność ujęcia tematu
  • bogactwo języka
  • poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną
  • ogólny wyraz artystyczny i stylistyczny
 6. Warunki uczestnictwa:
  Zgłoszenie: do końca września bieżącego roku należy zgłosić chęć udziału w konkursie, wysyłając e-mail na adres – mdk.morag@o2.pl, wpisując w temacie Konkurs Literacki „Otwarte Drzwi” oraz imię i nazwisko. Takie zgłoszenie powinno zawierać:
  • w załączniku – tekst zgłoszonych prac w formie pliku .doc, .docx lub pdf
  • w treści maila – imię i nazwisko uczestnika, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Morąski Dom Kultury w celu udziału w Konkursie Literackim „Otwarte Drzwi” w tym na ewentualną publikację imienia i nazwiska jako laureata ww. konkursu.
  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych Morąskiego Domu Kultury oraz na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych i popularyzatorskich.
  Zgłoszenie utworu do konkursu jest także jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach.
  Morąski Dom Kultury nie zwraca nadesłanych prac, stają się one własnością Organizatora.
  Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia konkursu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.
  Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Zasady nagradzania:
  Oceny nadesłanych prac dokona Jury wybrane przez Organizatora.
  Komisja konkursowa oceni prace i zadecyduje o podziale nagród.
  Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe za zajęcie I,II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
  Liczba przyznanych nagród jest zależna od jakości artystycznej i merytorycznej nadesłanych prac.
  8. Ogłoszenie wyników:
  Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się na początku grudnia bieżącego roku.
  Ma to związek z powstającym tomikiem prac dzieci i młodzieży – laureatów konkursów literackich „Otwarte Drzwi” w latach 2010 – 2020 okraszonym pracami uczestników koła plastycznego z Morąskiego Domu Kultury.
  O szczegółach rozstrzygnięcia konkursu Organizator poinformuje w późniejszym terminie.
  W przypadku rozwoju pandemii wirusa SARS – CoV-2 w stopniu zagrażającym terminowemu rozstrzygnięciu konkursu Organizator zastrzega sobie prawo zmian co do terminów i innych zapisów niniejszego regulaminu.

Szczegółowych informacji udziela:
Beata Cetkowska tel. 089 757 2640 wew. 21, kom. 795402057.
Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg.

(MDK)