www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

XXI Festiwal Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Maleńkiemu”

XXI Festiwal Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy Maleńkiemu” odbędzie się w tym roku 15 grudnia 2020 r., godz. 10:00, sala widowiskowo-kinowa MDK. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 grudnia.

Celem imprezy jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek, zachęcenie uczestników do prezentacji swoich umiejętności wokalnych, promocja wykonawców oraz twórcza konfrontacja artystyczna.

Każda szkoła/placówka po przeprowadzeniu eliminacji wstępnych może wystawić reprezentację składającą się z trzech podmiotów wykonawczych (w każdej kategorii wiekowej).

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 grudnia.

Regulamin, Karta zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania

REGULAMIN XXI WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK „ŚPIEWAJMY MALEŃKIEMU”
1. ORGANIZATOR:
Morąski Dom Kultury
2. TERMIN I MIEJSCE:
Festiwal odbędzie się 15.12.2020 r. o godz. 10:00 w sali widowiskowo-kinowej MDK.
3. CELE:
Celem imprezy jest kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, upowszechnianie polskich kolęd i pastorałek, zachęcenie uczestników do prezentacji swoich umiejętności wokalnych, promocja wykonawców oraz twórcza konfrontacja artystyczna.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W Festiwalu mogą wziąć udział: soliści, duety, zespoły wokalne, zespoły wokalo-instrumentalne, zespoły folklorystyczne, schole parafialne oraz chóry.
Zgłoszenia będą przyjmowane w następujących kategoriach:
· przedszkolaki
· uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III)
· uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)
· uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII)
· uczniowie szkół specjalnych
· uczniowie szkół średnich i dorośli
· nowa kategoria: duety Junior-Senior
Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania jednej dowolnie wybranej kolędy lub pastorałki, a ilość wykonywanych zwrotek należy ograniczyć do trzech.
Każda szkoła/placówka po przeprowadzeniu eliminacji wstępnych może wystawić reprezentację składającą się z trzech podmiotów wykonawczych (w każdej kategorii wiekowej).
Uczestnicy poprzedniej edycji nie mogą prezentować tych samych utworów. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgłoszenia oraz dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 6 zł od osoby w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2020 r.
Nr rachunku bankowego: 46144010390000000004644689.
Adres: Morąski Domu Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg, tel. 89 7572640.
Zgłoszenia można wysłać także elektronicznie na adres: mdk.morag@o2.pl.
Uczestnicy występują według kolejności ustalonej przez Organizatora.
5. OCENA I NAGRODY:
Wykonawców będzie oceniać Jury powołane przez Organizatora Festiwalu.
Jury przy ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
– interpretacja wokalna utworu
– dobór repertuaru
– warunki głosowe
– ogólny wyraz artystyczny.
W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
Jury może przyznać Grand Prix Festiwalu oraz nagrody specjalne.
Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizatorzy zapewniają profesjonalne nagłośnienie oraz oświetlenie.
Uczestnicy mogą śpiewać a’cappella, mogą korzystać z własnego akompaniamentu oraz podkładów muzycznych zapisanych na nośniku p-drive w formacie MP3 (jako pojedyncze utwory bez folderów).
Nie dopuszcza się korzystania z pełnego playbacku. Niedopuszczalne jest nagranie z wykorzystaniem chórków lub drugiego głosu. Utwory podane na formularzu zgłoszeniowym są programem obowiązującym i nie podlegają zmianom. Nagranie należy dostarczyć przed występem do akustyka.
Kolejność prezentacji zakwalifikowanych na podstawie kart zgłoszenia uczestników oraz ostateczny podział na kategorie ustala Organizator.
Organizatorzy zastrzegają prawo do dokonania rejestracji fotograficznej, filmowej i dźwiękowej uczestników biorących udział w Festiwalu w celu ich publicznej popularyzacji.
Administratorem danych osobowych niezbędnych w celu rejestracji uczestników jest Morąski Dom Kultury z siedzibą w Morągu, ul. Mickiewicza 19. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia Festiwalu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników imprezy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Uczestnikom Festiwalu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych.
Zapewnienie należytej opieki niepełnoletnim uczestnikom należy do obowiązku opiekunów zgłoszonych grup bądź opiekunów prawnych.
Uczestnicy i opiekunowie we własnym zakresie pokrywają wszelkie koszty podróży oraz ubezpieczenia na czas trwania Festiwalu.
Organizator zastrzega sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.
Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem w/w. warunków.
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Beatą Cetkowską, tel. 795402057.
W sprawie nagłośnienia należy kontaktować się z Jarosławem Łabudzińskim, tel. 502380650.

(MDK)