www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zabytkowe kościoły otrzymają dotacje m.in. na prace konserwatorskie

Radni miejscy z Morąga podczas ostatniej sesji podjęli dwie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie elewacji zachodniej i północnej Kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Morągu oraz udzielenia dotacji na prace restauratorskie i roboty budowlane w zakresie uzupełnienia tynków i malowania wnętrza Kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku.

Burmistrz Morąg poinformował radnych, że  w budżecie gminnym są zabezpieczone środki w wysokości 250 000 zł na ten cel i obejmują one 5 zabytkowych kościołów leżących na terenie gminy Morąg: p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Morągu, Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku oraz kościołów w Chojniku, Słoneczniku i Strużynie.

Uchwała Rady Miejskiej w Morągu w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie elewacji zachodniej i północnej Kościoła p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawia w Morągu.

Na podstawie art. 77 pkt 7, 8 i 16 oraz 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446; z 2015 r. poz. 397), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz *3 ust. 1 i *4 ust.3 uchwały nr XX111/331/16 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 12 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Morąg (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2016 r. poz. 3608) oraz § 1 uchwały nr XL/618/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Morąg (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2018 r. poz. 1638), Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

1. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Morąg w formie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Józefa w Morągu w wysokości 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100 zł) na prace konserwatorskie przy Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Morągu wpisanym do rejestru zabytków.

Szczegółowe warunki oraz zasady udzielenia dotacji zostaną ustalone w umowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Morąg.

3. Do zawarcia umowy, o której mowa w §2 upoważnia się Burmistrza Morąga.

4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Morąga.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Świętego Józefa w Morągu zwróciła się z wnioskiem o przyznanie w 2018r. dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku sakralnym w Morągu w wysokości 90 000 zł. Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Józefa w Morągu, zlokalizowany na działce geodezyjnej oznaczonej nr 854, obr. 2 Miasta Morąg, wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie A-54 z dn. 16.09.1949 r. Wnioskowany zakres prac objętych dotacją to: prace konserwatorskie elewacji zachodniej i północnej Kościoła. Wnioskodawca oszacował ogólny koszt prac na kwotę 262 568,40 zł. Parafię erygowano w XIV w. W tym okresie wzniesiono także kościół pw. św. Piotra i Pawła. Od 5 lat prowadzone są w niej prace remontowo – budowlano konserwatorskie mające na celu odrestaurowanie zabytkowej budowli. Przeprowadzone dotychczas prace dotyczyły wnętrza Kościoła, w tym renowacji barokowych lichtarzy, konserwacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, wykonaniu ław lektorskich, wykonaniu ołtarza eucharystycznego z ornamentami. Parafia własnych środków finansowych wykonała wymienione prace. Na w/w inwestycje łącznie wydano około 97 000 zł. Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować m.in. nakłady konieczne na: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru (…). Rada Miejska w Morągu w uchwale nr XXIII/331/16 z dnia 12 września 2016r. oraz zmianie tejże uchwały w roku 201.8 (uchwała Nr XL/618/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2018 r.) określiła zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Morąg na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała Rady Miejskiej w Morągu w sprawie udzielenia dotacji na prace restauratorskie i roboty budowlane w zakresie uzupełnienia tynków i malowania wnętrza Kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku.

Na podstawie art. 77 pkt 7, 8 i 16 oraz 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446; z 2015 r. poz. 397), w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz *3 ust. 1 i *4 ust.3 uchwały nr XX.111/331/16 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 12 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Morąg (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2016 r. poz. 3608) oraz § 1 uchwały nr XL/618/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Morąg (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2018 r. poz. 1638), Rada Miejska w Morwa uchwała, co następuje:

1. Udziela się pomocy finansowej z budżetu Gminy Morąg w formie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy i 00/100 zł) na prace restauratorskie oraz roboty budowlane przy Kościele pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku wpisanym do rejestru zabytków.

2- Szczegółowe warunki oraz zasady udzielenia dotacji zostaną ustalone w umowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Morąg.

3. Do zawarcia umowy, o której mowa w *2 upoważnia się Burmistrza Morąga.

4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku zwróciła się w imieniu własnym oraz mieszkańców z wnioskiem o przyznanie w 2018r. dotacji celowej na prace restauratorskie przy zabytku sakralnym w Kalniku w wysokości 40 000 zł. Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku, zlokalizowany na działce geodezyjnej oznaczonej nr 613, obr. Kalnik, wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie A-937/0 z dn. 31.07.1968. Wnioskowany zakres prac objętych dotacją to: uzupełnienie tynków i malowanie wnętrza Kościoła. Wnioskodawca oszacował ogólny koszt prac na kwotę 65 119,47 zł. Parafia w Kalniku została erygowana przed 1517 rokiem. Od 5 lat prowadzone są w niej bardzo rozległe i kosztowne prace remontowo-budowlano konserwatorskie mające na celu odrestaurowanie zabytkowej budowli oraz przywrócenie użytkowych funkcji budynkowi plebanii i terenu zielonego. Na przeprowadzone dotychczas prace, Parafia pozyskała środki finansowe miedzy innymi z Unii Europejskiej, od sponsorów, czy ze sprzedaży nieruchomości i gruntów parafialnych. Prace przy naprawie dachu świątyni wyniosły 151 290,00 zł. (słownie sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i były realizowane pod nazwą: ” Remont dachu zabytkowego kościoła w Kalniku”. Pozyskane fundusze z Unii Europejskiej wyniosły 122 000,00 zł. (słownie sto dwadzieścia dwa tysiące złotych). Z własnych środków finansowych wyremontowano prezbiterium, wykonano nowe witraże, odrestaurowano cokół i elewacje kościoła. Wykonano przy budynku kościoła drenaż i alejki chodnikowe jak również odrestaurowano figurę Chrystusa Króla. Rozbudowano i wyremontowano budynek plebanii, zagospodarowano teren przestrzenny, wraz z zakupem części drogi gminnej co pozwoliło na stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Kalnika. Na w/w inwestycje łącznie wydano około 741 000 zł (siedemset czterdzieści jeden tysięcy złotych). Bardzo istotnym elementem jest wnętrze zabytkowej świątyni. Możliwości pozyskiwania środków finansowych są dość ograniczone, dlatego też Parafia wystąpiła o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Morąg tego ostatniego etapu remontu Kościoła. Będzie to istotna pomoc w odrestaurowaniu gminnych zabytków, przestrzeni zabytkowej jak również utrzymania ich w należytej kulturze. Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować m.in. nakłady konieczne na: zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku; stabilimeję konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku; zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru (…). Rada Miejska w Morągu w uchwale nr XXI11/331/16 z dnia 12 września 2016r. oraz zmianie tejże uchwały w roku 2018 (uchwała Nr XL/618/18 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 marca 2018 r.) określiła zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Morąg na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

(red./UM Morąg)