www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Założenie niepublicznej szkoły lub przedszkola

Warunkiem założenia niepublicznej szkoły podstawowej lub przedszkola jest uzyskanie wpisu do Ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Morąga. Wpis do ewidencji uzyskuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia. Podstawa prawna: art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm).

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) statut szkoły/przedszkola podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku punktu lub zespołu przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danym punkcie lub zespole wychowania przedszkolnego opracowanym na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.) w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania;

2) listę pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia w szkole/przedszkolu z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przedmiotu nauczania w przypadku szkoły oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/przedszkola; nie należy dołączać kserokopii świadectw i dyplomów;

3) w przypadku szkoły podstawowej zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe – plik do pobrania;

4) pozytywną opinię Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty  w przypadku szkoły podstawowej;

5) informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe zapewniających (plik do pobrania):

  1. a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  2. b) realizację innych zadań statutowych,
  3. c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;

6) dokument poświadczający prawo do dysponowania lokalem np. umowa najmu;

7) potwierdzenie osobowości prawnej osoby prowadzącej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej;

8) dane niezbędne do wpisania szkoły/przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Dokumenty powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dokonaniu wpisu do Ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Morąga osoba prowadząca szkołę lub przedszkole jest obowiązana zgłosić Burmistrzowi Morąga na piśmie w formie papierowej w ciągu 14 dni od ich powstania – plik do pobrania.

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie do ewidencji przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Morąga (ODT, 15.9 KiB)

Zobowiązanie (ODT, 14.2 KiB)

Informacja o warunkach lokalowych (ODT, 14.4 KiB)

Informacje dodatkowe niezbędne do zarejestrowania przedszkola lub szkoły w SIO oraz nadania numeru REGON przez GUS (ODT, 17 KiB)

(UM Morąg)