www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zaopiniuj program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do zgłaszania uwag i opinii dotyczących „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Celem współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi jest wzmocnienie kapitału społecznego w województwie warmińsko-mazurskim przejawiającego się coraz większym współdziałaniem różnych podmiotów: społecznych, publicznych i prywatnych w realizacji zadań publicznych.

Współpraca rozwija się poprzez::
1) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityk publicznych,
2) wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych samorządu województwa, w tym zadań finansowanych z funduszy innych niż budżet Województwa,
3) rozwój potencjału organizacji pozarządowych regionu oraz wspieranie dywersyfikacji źródeł finansowania ich działalności.
Uwagi i opinie można zgłaszać od 5 września do 5 października
2018 r. do Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)