www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zapytanie ofertowe – Organizacja kolonii z programem profilaktycznym

Gmina Morąg ogłasza konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Organizacja kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci z terenu  Gminy Morąg” w 2018 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przyjętego na rok 2018.

ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT: Organizacja 10 – dniowej kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla 30 dzieci z terenu Gminy Morąg.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: do kwoty -30.000,00 zł.

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA: Zadanie ma być realizowane w okresie wakacyjnym tj.  w m-cu lipcu 2018 r. Realizacja ma nastąpić w miejscowości górskiej.

Opis zadania: Miejscowość górska, sezon letni 2018 r., zakwaterowanie w budynku murowanym (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane), budynek ma być pod kontrolą sanepidu, straży pożarnej i kuratorium oświaty, z dostępnym w budynku węzłem sanitarnym wyposażonym w natryski i WC. Woda ciepła bez ograniczeń, zapewnienie całodziennego wyżywienia (4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja i podwieczorek), zagwarantowanie dostępności do obiektów sportowych, świetlic oraz innych obiektów kulturalno-sportowych na terenie ośrodka, zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zapewnienie opieki wykwalifikowanej kadry oraz nadzoru ratownika nad dziećmi korzystającymi z kąpieli na strzeżonych kąpieliskach, zapewnienie uczestnikom odpowiedniego programu atrakcji ze szczególnym uwzględnieniem programu terapeutycznego, zorganizowanie min. 2 wycieczek, transport autokarowy na trasie: Morąg (parking przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu, ul. Dworcowa 9)-miejscowość górska – Morąg (parking przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Morągu, ul. Dworcowa 9 w Morągu) z opieką pedagogiczną, ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pobytu, suchy prowiant i napój w czasie podróży powrotnej, ilość dni pobytu-10, dla 30 dzieci, sprawozdanie z pobytu dzieci po zakończeniu kolonii, wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 września 2018r. Zamawiający wyklucza pobieranie jakichkolwiek dodatkowych opłat od uczestników kolonii. Zamawiający wyklucza organizację kolonii w placówkach szkolnych. Wykonawca wykona zamówienie na terenie kraju w miejscowości górskiej.

Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym:

– kadrę spełniającą wymogi określone w art. 92p ust. 1 ustawy o systemie oświaty ( t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm. ) o kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, potwierdzonych dokumentami kwalifikacyjnymi do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą – minimum jedna osoba na grupę piętnastoosobową,

– osoby odpowiedzialne za realizację programu profilaktycznego (przynajmniej jedna) powinny mieć przygotowanie w zakresie prowadzenia grupowych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,

– przynajmniej 1 rok doświadczenia w zakresie organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

Oferent powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podmiot realizujący zadanie powinien zapewnić opiekę medyczną uczestnikom kolonii letniej.

Środki pochodzące z budżetu Gminy Morąg mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

KRYTERIUM OCENY OFERT: Proponowana wartość cenowa brutto za realizację przedmiotowego zadania (cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania)

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH: Wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: http://www.bip.morag.pl,  zakładka „Profilaktyka uzależnień” z oznaczeniem jak wyżej.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Iwona Florczak – Osękowska  (89)7572373, e-mail: gkrpa-morag@morag.pl

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących realizacji zadania w godzinach pracy, tj. poniedziałek-czwartek -10:00 – 13:00.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać w formie pisemnej na załączonym wzorze- Formularz ofertowy (załącznik nr 1) w siedzibie Urzędu lub przesyłać na adres Zamawiającego: Gmina Morąg Urząd Miejski, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg,  w terminie do 15 maja 2018 roku, do godz. 10.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Datą złożenia oferty jest data wpływu do siedziby Zamawiającego.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU OFERT ORAZ TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT: Wybór oferty na wykonanie zadania dokonany zostanie w terminie do 21 maja 2018 r.  a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Morągu  do dnia 25 maja 2018 r. Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty.

SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Od wyników konkursu można odwołać się do Burmistrza Morąga w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Burmistrz w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

– powierzyć realizację zadania;

– podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

  1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
  2. Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
  3. Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę
    o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki  i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
  5. Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.- podstawa art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym ( Dz. U. z 2015r., poz. 1916 z późn. zm.)

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT, MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻANIA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT ORAZ MOŻLIWOŚCI UNIEWAŻNIENIA KONKURSU OFERT

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert, możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert oraz możliwość unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW: Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „ Organizacja kolonii z programem profilaktycznym w okresie wakacji letnich dla dzieci z terenu Gminy Morąg”.

formularz ofertowy (DOC, 62 KiB)

umowa (DOC, 58.5 KiB)

(red./UM Morąg)