www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zmiana ceny jednej godziny usług opiekuńczych

Rada Miejska w Morągu dokonała zmiany ceny jednej godziny usług opiekuńczych.

W załączniku do uchwały Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko — Mazurskiego z 2015 r., poz. 325) , zmienionym Uchwałą Nr XXXIII/483/17 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko — Mazurskiego z 2017 r. poz. 3344) § 10 otrzymuje następujące brzmienie: §10. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych oraz koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się na kwotę : a) 18,49 zł (słownie : osiemnaście złotych 49/100)w roku 2018, b) 18,86 zł (słownie : osiemnaście złotych 86/100) w roku 2019, c) 19,23 zł (słownie : dziewiętnaście złotych 23/100) w roku 2020″. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko — Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

– Rada Miejska w Morągu, stosownie do brzmienia art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została upoważniona do określenia w uchwale szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Posiadanej delegacji do określania wysokości kosztu przedmiotowych usług opiekuńczych, Rada nie może przenieść na inny podmiot. Z tych względów, koniecznym jest każdorazowa zmiana wysokości przyjętej w uchwale ceny jednej godziny usług opiekuńczych, stosownie do zmieniających się okoliczności (ceny ustalonej w konkursie ofert na świadczenie usług). Obecnie obowiązująca cena jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 17,93 zł i powinna wzrosnąć w 2018 r. do 18,49 zł, z uwagi na wzrost najniższej stawki godzinowej z 13,00 zł do 13,70 zł – napisał w uzasadnieniu do uchwały Burmistrz Morąga. (red./UM Morąg)