www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zmiany w funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych

Z dniem 31 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2494) zakładająca zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o działach administracji rządowej oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Najważniejsze zmiany:

Niepełnosprawni w spółdzielniach socjalnych:
Z myślą o ułatwieniu funkcjonowania spółdzielni socjalnej wprowadzono nowe instrumenty wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tzn.:

wsparcie dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej;

wsparcie na utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej oraz wsparcie na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla skierowanych przez PUP do pracy w spółdzielni socjalnej osób niepełnosprawnych będących jednocześnie osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy.

Praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej dla uczestników WTZ:
Nowe przepisy przewidują możliwość odbycia nieodpłatnych praktyk zawodowych u pracodawcy, w tym spółdzielni socjalnej przez osobę niepełnosprawną realizującą indywidualny program rehabilitacji zawodowej w ramach WTZ (do 15h tygodniowo przez 3 miesiące – z możliwością ich przedłużenia do 6 miesięcy). W przypadku odbywania praktyki zawodowej przez uczestnika warsztatu koszty uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztacie finansowane będą w dalszym ciągu w pełnej wysokości.
Ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnej:

ustawa przewiduje warunkowe zmniejszenie liczby założycieli z 5 do 3 osób z obowiązkiem uzupełnienia składu członkowskiego spółdzielni do 5 osób w terminie 12 miesięcy;

rozszerzenie katalogu osób, które mogą zakładać i przystąpić do spółdzielni socjalnej w charakterze członka lub osoby świadczącej pracę na rzecz spółdzielni socjalnej o poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub ni ewykonujących innej pracy zarobkowej opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej.

Zwolnienie ze składek na Krajową Radę Spółdzielczą:
Nowe regulacje weszły w życie 31 marca br. Wcześniej, bo już 1 stycznia br., zaczął obowiązywać przepis dotyczący możliwości zwolnienia spółdzielni socjalnej z opłacania składek na Krajową Radę Spółdzielczą. Spółdzielnie socjalne mogą skorzystać z takiego zwolnienia, o ile przynależą do właściwego związku rewizyjnego i ponoszą z tego tytułu analogiczne opłaty członkowskie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć:

Na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej lub klikając bezpośrednio w artykuł

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej lub klikając bezpośrednio w artykuł

Na stronie internetowej NGO.pl lub klikając bezpośrednio w artykuł

(PCPR Ostróda)