www.mediagroupinfo.pl – portal informacyjny * Najlepsza bezpłatna promocja Twojej firmy.Sprawdź. Zadzwoń. Tel. 511 086 882, redakcja@mediagroupinfo.pl lub mediagroupinfo.pl@gmail.com * SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU

Zmiany w uchwale dot. dotacji na prace m.in. konserwatorskie

Rada Miejska w Morągu podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Morąg.

W uchwale Nr XXIII/331/16 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 12 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) §4 otrzymuje następujące brzmienie: „Dotacja może być udzielona w wysokości od 50% do 100%, ale nie więcej niż 100 tys. zł nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych objętych wnioskiem”. 2) § 10 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Podmiot, który chce skorzystać z pomocy zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem dokumentów określonych w art. 37 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007.59.404 z późn. zm.)”. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurski ego, tj. 23.04. 2018 roku.

(red.)